गाईड संपर्क: 8390607203 / 8329345229

पट्टाकिल्ला विश्रामगड PattaKilla VishramGad

pattakilla
अकोल्यापासून चे अंतर : 47.2 km.

पट्टा किल्ल्याचेच दुसरे नाव “विश्रामगड” असे देखील आहे.
“विश्रामगड” सह्याद्रीच्या उत्तर दक्षिण रांगेची सुरुवात इगतपुरी परिसरातून थळघाटाच्या पूर्वेकडे जाते. याच रांगेला कळसूबाई रांग म्हणतात. याच रांगेच्या पश्चिमेकडे अलंग, मदन, कळसूबाई तर पूर्वेकडे औंढा, पट्टा, बितनगड, आड हे किल्ले आहेत. अलंग, मदन, कुलंग येथे असणारे घनदाट जंगल, दुर्गमवाटा यामुळे येथील किल्ल्र्यांयची भटकंती फारच अवघड आहे. तर औंढा, पट्टा, या परिसरातील भ्रमंती फारच सोपी आहे. पट्टा किल्ल्याचेच दुसरे नाव “विश्रामगड” असे देखील आहे.
इतिहास :
पट्टागड शिवाजी महाराजांनी इ. स. १६७१ मध्ये जिकूंन घेतला. पट्टा किल्ल्याचा माथा म्हणजे एक मोठे पठारच आहे. येथून अलंग, मदन, कुलंग, कळसूबाई, त्रिंबकगड हा सर्व परिसर नजरेत भरतो. या सर्व परिसरावर नजर ठेवण्यासाठी या किल्ल्र्यांाचा उपयोग होत असे. शिवरार्यांवनी हा किल्ला जिंकला आणि याचे नामकरण ’विश्रामगड’ असे केले. जालान्याची लूट केल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी काही काळ या किल्ल्यावर घालवला. पुढे इ.स.१६८६ पर्यंत हा सर्व परिसर मराठ्यांच्या ताब्यात होता. १६८२ साली औरंगजेबाने महाराष्ट्रात पदार्पण केले आणि मराठी मुलूख ताब्यात घेण्यास सुरवात केली. १६८८ साली मातबरखानाने बागलाणातील अनेक गड घेण्यास सुरवात केली होती. पट्टागडा संबंधी मातबरखान औरंगजेबाकडे अर्ज पाठवतो त्यात तो म्हणतो सेवकाने काही दिवसांपासून १००० कोळी, भिल्ल, व मावळे र्यां चे पथक सैन्यात घेतले आहे. मराठ्यांच्या ताब्यात असलेले पट्टा व इतर किल्ल्यालगतच्या जमीनदारांना रकमा पुरवण्यात आल्या आहेत. ११ जानेवारी १६८८ ला खानाने काही पथके किल्ला घेण्याच्या मार्गावर धाडली. मध्यरात्रीच्या सुमारास किल्ल्याच्या तटाला दोर लावून किल्ला जिंकून घेतला. भगूरचा ठाणेदार गोविंदसिंग याची किल्ल्यावर नेमणूक करण्यात आली. मोगलांनी १६८८ ते ८९ या कालावधीत मराठ्यांचे औंढा, त्रिंबकगड, कवनी, त्रिंगलवाडी, मदनगड, मोरदंत किल्ले फितुरीने घेतले मात्र पट्टागड त्र्यांनना जिंकून घ्यावा लागला.
पहाण्याची ठिकाणे :
पट्टावाडीतून पायर्यांच्या वाटेने वर आल्यावर दोन गुहा लागतात.यातील एका गुहेमध्ये साधूचे वास्तव्य होते ती गुहा सध्या कुलुप लावून बंद केलेली आहे. दुसर्याध गुहेत राहाता येते. या गुहेच्या पुढेही काही गुहा आहेत, पण वापरात नसल्याने त्र्यांधची अवस्था वाईट आहे. या गुहां जवळून जाणार्याक पायर्यां च्या वाटेने वर चढतांना दोनही बाजूचा कातळ छिन्नी – हातोड्याने तासून गुळगुळीत केलेला दिसतो. मधे तटबंदीचे अवशेष दिसतात. पायर्यां चढून वर गेल्यावर उजवीकडे उत्तरमुखी प्रवेशव्दार दिसते. त्याची कमान आजही शाबूत आहे. प्रवेशव्दाराच्या उजव्या बाजूला बुरूज आहे. येथून एक वाट पट्टावाडीत उतरते. प्रवेशव्दार पाहून परत वरच्या दिशेने जातांना कातळात खोदलेल्या पायर्याज लागतात. येथे एक सातवाहन कालीन पाण्याचे टाके आहे. त्यातील पाणी पिण्यायोग्य आहे. या टाक्यापासून वर चढत गेल्यावर अष्टभुजा देवीचे मंदिर लागते या मंदिराचा अलीकडेच जीर्णोद्वार केला आहे. मंदिरा समोरून उजव्या बाजूने वर चढत गेल्यावर आपण एका प्रशस्त इमारतीपाशी येतो. या इमारतीला “अंबरखाना” म्हणतात. या इमारतीची बांधणी काळ्या घडीव दगडात केलेली असून आत प्रशस्त दालन आहेत. इमारतीचे छ्त घुमटाकार आहे. येथून वरच्या दिशेने चढत गेल्यावर आपण किल्ल्याच्या माथ्यावर येतो. पट्टा किल्ल्याचा माथा म्हणजे एक प्रशस्त पठारच आहे. माथ्यावरून दूरवर औंढा किल्ल्याचा सूळका दिसतो. या पठारावर उजव्या बाजूला ( औंढा किल्ल्याच्या दिशेला) गेल्यावर प्रथम पाण्याची दोन मोठी टाकी लागतात. त्याच्या पुढे काही गुहा लागतात. गुहांच्या पुढे गेल्यावर ओळीत खोदलेली पाण्याची टाकी लागतात, त्र्यांाना “बारा टाकी” म्हणून ओळखतात. येथून सरळ जाणार्याक वाटेने औंढा किल्ल्यावर जाता येते. बारा टाकी पासून परत फिरुन परत येतांना थोडे खालच्या बाजूस उतरून आल्यास अजून काही पाण्याची टाकी पाहायला मिळतात.

इतिहास :
पट्टागड शिवाजी महाराजांनी इ. स. १६७१ मध्ये जिकूंन घेतला. पट्टा किल्ल्याचा माथा म्हणजे एक मोठे पठारच आहे. येथून अलंग, मदन, कुल पुन्हा किल्ल्याच्या माथ्यावर येऊन डावीकडे गेल्यावर काही वास्तूंचे अवशेष दिसतात. गडाच्या डाव्या टोकावर भव्य बुरुज आहे. हा बुरुज आपल्याला किल्ल्याच्या पायर्या. चढतांना डाव्या बाजूस दिसलेला असतो. हा बुरूज पाहून खाली उतरणार्याा वाटेने आपल्याला परत सुरुवातीला पाहिलेल्या गुहेपाशी जाता येते. तेथे आपली गड फेरी पूर्ण होते. संपूर्ण गडमाथा फिरण्यास २ ते ३ तास लागतात.

गाईड व संपर्क : 8390-607-203

Vishramgad / Patta Fort

Another name for the belt is also called “Vishramgad”.

The north-south line of the “Vishramgad” Sahyadri begins from the Igatpuri area to the east of the Thalghat. This line is called kalsubai queue. On the west side of the same line are the Alang, Madan, Kalsubai and on the east are Aundh, Patta, Bitangad and Aad forts. Due to the dense jungle and remote areas of Alang, Madan, Kulang, it is very difficult to wander the fort. So the delusions of this area are very simple. Another name for the belt is also called “Vishramgad”.

History:

Pattagad Shivaji Maharaj won in 1671 BC. The head of a belt fort is a large plateau. From here, Alang, Madan, Kulang, Kalsubai and Trimbakgad all surround the area. These castles were used to monitor the entire area. Shivaravarni conquered the fort and renamed it ‘Vishramgarh’. After looting the Jalana, Shivaji Maharaj spent some time at this fort. Until later this year, all these areas were under the control of the Marathas. Aurangzeb made his debut in Maharashtra in 1682 years and started taking control of the Marathi country. In the year 1688, the Matabar Khana started to take up many forts in the garden. The Pattagadar Matkar Khan sends an application to Aurangzeb, in which he says that the servant has taken a squad of 1000 Koli, Bhils, and Maval Riyas in the army for some days. The leases in possession of the Marathas and other lands were provided to the landlords of the fort. On 11 January 1688, Khan attacked some squads on their way to capture the fort. Around midnight, the castle won the castle by drawing a rope on the coast. Govind Singh, the Thangadar of Bhagur, was appointed to the fort. The Mughals took the Marathas of the Maratha, Trimbakgad, Kavani, Tringalwadi, Madanagad, Mordanta fort from 1688 to 89, but the Patagad Triyanas had to be conquered.

Places to visit:

Two caves are needed after coming up the steps from Pattwadi. One of the caves where the monk lived was locked and locked. Can be found in another cave. There are some caves next to this cave, but the trunk is worse as it is not in use. Climbing up the stairs leading to the cave, both sides of the slit are seen smoothed with hammer for hours. The remains of the embankment are visible in the middle. As you go up the stairs, the north-facing entrance appears to the right. His arch is still intact today. To the right of the entrance is the tower. From here a path descends into the Patwadi. Looking up the entrances, we go back upstairs to find the steps in the ditch. There is a seven-seater carpet. The water in it is potable. Ascending from this tank, the temple of Ashtabhuja Devi is being renovated recently. As we climb up the right side in front of the temple, we come to a spacious building. This building is called “Ambarkhana”. The building is constructed in black and black, with large halls. The roof of the building is curved. From here, ascending upwards, we come to the top of the fort. The head of the Patta Fort is a vast plateau. On the far side of the top, the ring of the fort is visible. On the right side of the plateau (towards the point of the fort), there are two large water tanks. There are some caves next to it. After passing the caves, there are water tanks dug in the line, known as the “Twelve Tanks”. From here one can go to Aundha fort by the straight path. If you come back from the twelve tanks and come back down, you can see some more water.

History:

Pattagad Shivaji Maharaj won in 1671 BC. The head of a belt fort is a large plateau. From here Alang, Madan, Kul again come to the top of the fort and left and some of the ruins are visible. At the left end of the fort lies a magnificent tower. This tower takes you through the steps of the castle. The left side is visible while climbing. Looking down this tower, you can go back to the cave you saw at the beginning. There our fort is completed. It takes 2 to 3 hours for the entire toad to rotate.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *